ساغرِرنگ - آموزش مجسمه سازی ازچهره
معرفی آثار و پیشینه ی نقاش ومجسمه ساز حسین خیرآبادی

 

 

من درطول دوران آموزشی ام مطالعات زیادی درخصوص تفاوتهای چهره افراد از جوانی تاپیری و چگونگی ساختار صورت در چهره های مختلف وتاثیراتی که بر بیننده میگذارد انجام داده ام .در این کار سعی دارم با ویژه گیهای مجسمه سازی با گل رس از چهره مدل زنده به شما آموزش دهم که چگونه بتوانید چهره مورد نظرتان را در کمترین مدت درست کنید . و در این کار من بیش از اینکه به فکر شباهتها باشم بیشتر بدنبال احساسهای مدلم میباشم. ومطمئن هستم اگر شما با ویژه گیهای مدلتان آشنا باشید به راحتی به آنچه میخواهید میرسیدوالبته باید کمی شناخت از جهره ها داشته باشید.

کاررا بامقداریگل رس که براحتی قابل فرم دادن میباشد شروع میکنیم . معمولا گلی که من استفاده میکنم ساخته شده خودم میباشد که بسیار نرم وچسبنده میباشد.قبل از هرکاری شما نیاز به ابزارهایی که قبلا دردرس ابزارشناسی اشاره کردم دارید.که من از ابزارهای پلاستیکی و چوبی وابزارهای سیمی ونیز از کادکهای مختلف استفاده میکنم.

 

 

 

شروع مجسمه سازی چهره 

۱ ) حجم کلی سر را با فرم دادن گل به مانند (درست کردن جمجمه ) شروع کنید.من بیشتر اندازه هایی که درست میکنم در اندازه طبیعی میباشد چون بهتر احساسات را به بیننده منتقل میکند.

 

 

شروع مجسمه سازی 

۲ )  همیشه کارتان را از جهات مختلف بررسی و  حجمهای کلی را از نیم رخ و روبرو شکل دهید.چون جمجمه مردان وزنان متفاوت میباشد باید باین نکته توجه کنید که فک مردان بزرگتر از فک زنان است.وهمچنین استخوان پیشانی مردان بزرگتر از زنان است. استخوان های گونه در مردان برجسته تر است.بینی زنان تیزتر باریکتر است ودارای برجستگی کمتری می باشد .پیشانی در زنان عمودی تر از مردان میباشد .توجه داشته باشید سن مدلتان حائز اهمیت میباشد

 

 

تناسب چهره

۳) تناسب چهره را باخط مشخص میکنیم یعنی خط تقارن چهره وطول بالای سر وچانه را نصف میکنیم تا جای چشمها مشخص شوند. همیشه برای مجسمه سازی چهره بهتر آن است که از چشمها شروع نمائید.

 

مجسمه سازی حدود چشمها

۴) با انگشتان شصت سعی کنید محل قرارگرفتن چشم را ایجاد نمائید. شکل کاسه چشم شکل مشخصی دارد یک کم شبیه عینک آفتابی ریبن هستند

 

حفره چشم

۵)از دوطرف حفره چشمها را مشخص و حجم کلی گونه ها را ایچاد میکنیم شما سعی کنید در این مرحله فرم بالای چشم وگونه هارا مشخص و وقت زیادی روی این کاربگذارید.تادرپایا ن کار دچار مشکل نشوید.

 

مجسمه سازیاندازه بینی

۶) محل قرارگرفتن بینی را با خط مشخص میکنیم(معمولا نصف ابرو تا چانه میباشد)سعی تان در این باشد که تناسبهای کلی را به خوبی وبا دقت تحت نظر داشته باشید.

 

مجسمه سازی سطوح کلی بینی

۷)سطوح کلی بینی و اندازه آن را با مدل مقایسه میکنیم معمولا برای پره های بینی سعی کنید از دو تکه گل که بصورت گردی کوچکی در آمده استفاده نمائید.

 

 

حجم لبهای مجسمه

  ۸) برای درست کردن لبها ابتدا از لب بالایی که بصورت تکه گل است بافرم بیضی شکل ا ست در وسط کلفت ودر دوطرف باریک هستند استفاده مینمائم اینکار شمارا وادار مینماید که به کلیات مدلتان توجه کنید.باید هم شکل گل وهم مقدارآن باید دقیق باشد. معمولا اکثر هنرجویان تصور میکنند در این مرحله لبها خیلی برآمده شده واین بخاطر کار نکردن گونه ها میباشد.

 

مجسمه سازی فرم دادن لب بالا

۹) بیشتر هنر جویا ن در این قسمت تصور میکنند که کارشان اشکالاتی دارد  چون با ماهیچه های صورت آشنایی ندارند شما باید در این مرحله ماهیجه هایی که اطراف لب را گرفته اند بررسی کنید وآشنایی با حالت چهره در موقع تبسم و... را داشته باشید.من کاررابالب بالا شروع میکنم بعداز آن لب پائین رادرست میکنم غالبا لب پائین  از لب بالا کوچکتر است ولی این کار به مدلتان بستگی دارد.

 

مجسمه سازی فرم چشم

۱۰) بعداز لبها شما میتوانید از مقداری گل که بصورت گرد درآورده اید برای حجم کلی چشم استفاده نمائیدسعی کنید اندازه و مقدار دو چشم با هم یکسان باشد. کاسه چشم را پر کنید وهردوچشم را همزمان کار کنید بدینصورت فاصله بین دوچشم را میتوانید درست کنید. سعی نکنید کاررا بطور کامل با ریزه کاریها انجام دهید فقط جاهای کارتان وفرمهارا بطور صحیح انجام دهید.

 

مجسمه سازی اندازه گیری چشم

۱۱) اندازه چشمها را باتوجه به مدل  باخطوط مشخص سعی نمائید با پهنای بینی اندازه گیری کنید وحدود چشم را مشخص کنید.

 

مجسمه سازی اندازه چشم مجسمه

۱۲) شما باید بدنبال اندازه های کلی چشم وفرم حالتها بیشتر دقت نمائید.درست کردن چشم وقت زیادی را طلب میکند عجله نکنید.

 

مجسمه سازی بررسی مدل

۱۳) حتما باید در حین کار توجه ویژه به کلیات طرح مدلتان داشته باشید.

 

مجسمه سازی فرم لبها

۱۴ ) گوشه های لب وفرمهای گونه به هم مرتبط هستند واز اهمیت زیادی برخوردار میباشد باید این ارتباط رابا حجمهای قرارگرفته پیدا وآنهارا شکل دهید.

 

مجسمه سازی نوع لبها

۱۵ ) نوع لب وتبسم خاصی که مدل دارد حائز اهمیت میباشد.

 

مجسمه سازی فرم بینی

۱۶ ) فرم بینی را با انگشتانتان از دو طرف هماهنگ کنید.

 

مجسمه سازی سوراخ بینی

۱۷ ) سوراخ های بینی میتواند فرم بینی را مشخص کند به آن اهمیت دهید.

مجسمه سازی فرم چشمها

۱۸ ) فرم چشم ها ومحل آنهاراخوب بررسی نمائیدمجرای اشک در بیان حالت چشم خیلی مهم است . همیشه مجرای اشک راپائین تراز گوشه چشم درنظر بگیرید.

فرم چشمها

۱۹ ) چشم وپلک عضو های مهم چهره میباشند قرارگرفتن پلک را بررسی کنید.

 

فرم چشمها

۲۰ ) فرم چشم واینکه چشمها یک کره کاملا گرد میباشند را حتما ازیاد نبرید.بادست چپ گوشه چشم را گرد میکنیم ضمنا حتما با هردو دستتان کارکنید وتوانایی خود را در بدست گرفتن ابزار با هردو دست بالا ببرید.

 

حالتهای چشم

۲۱ ) پشت چشم وچین خوردگی بالای پلک را با فرم مدلتان بررسی نمائید توجه داشته باشیددر حالتهای مختلف چشم این چین خوردگی تغییر میکند.

 

 مجسمه سازی تناسب چهره

۲۲ ) شما میتوانید اندازه گونه هارا وهمچنین پیشانی ویاهرجای دیگر را با پرگارتان بطور مرتب بررسی کنید واز تناسب آن مطمئن شوید.

تناسب چهره

۲۳ ) حتی طول سر را با پهنای صورت مطابقت دهید تا از صحت داشتن نسبت ها مطمئن شوید.

 

تناسب چهره 

 ۲۴ ) بررسی عضلات لپ وگونه ونیر ارتباط آنهارا با عضلات حلقوی دور چشم مورد توجه قراردهید.

 

مجسمه سازی حالت چسم

۲۵ ) برآمدگی زیر چشم و ارتباط آنها با گونه بسیار مهم میباشند.

 

مجسمه سازی حالت لبها

۲۶ ) حالت لب بالا ولب پائین را حتما از نیمرخ مورد توجه قراردهید چو ن لب بالا جلوتر ازلب پائین میباشد این اختلاف سطح خیلی مهم است .

 

مجسمه سازی فرم لب

۲۷ ) گوشه های لب در بیان حالت چهره مهم میباشند.

 

مجسمه سازی بینی

۲۸) دو برآمدگی بالای لب را با تیغه بینی وسوراخهای بینی مورد بررسی قرار دهید .

 

مجسمه سازی بینی

۲۹ ) انتهای پره های بینی درزمانی که شخصی تبسم دارد وحالت خنده میگیرد کمی به سمت بالا تمایل دارد .

 

مجسمه سازی لبها

۳۰ ) عضلات حلقوی دور لبها درزمان تبسم به سمت بالا تمایل پیدا مینمایند.انگشتان خودرا کمی خیس کنید وکارتان راصاف کنید.

 

مجسمه چهره

۳۱ ) بعداز برسی واصلاح مجسمه تان برای پیداکردن ناصافی های احتمالی با اسفنج میتوانید کارتان را صاف نمائید واگر مجددا نیاز به کار داشته باشد بهتر دیده میشود.

 

مجسمه ساری چهره

۳۲ ) بعداز اینکه کار را صاف کردید میتوانید جاهایی که نیاز به کم وزیاد کردن دارند  را انجام دهید.

مجسمه جهره

۳۳ ) در پایان میتوانید مجددا کارا صاف وبه مراحل بعدی کار فکرکنید.

 

مراحل ساخت مجسمه چهره

۳۴ ) شمابرای در آوردن عنبیه در روی چشم نیاز به ابزار سیم گرد دارید وقبل از هر چیز جای عنبیه را در روی چشم مشخص نمائید.

 

مراحل ساخت مجسمه چهره

۳۵ ) محل قرارگرفتن عنبیه را حتما با فاصله گرفتن ازمجسمه درروی هردوچسم  انجام دهید اگر فاصله شما به مجسمه نزدیک باشد ممکن است چشم ها لوچ شوند واین کار زیاد مطلوب به نظرنیاید.

مراحل ساخت مجسمه چهره

۳۷ ) مقدار تیره بودن و یا روشن بودن عنبیه چشم میزان عمق گودی عنبیه را مشخص میکند در اینجا چون مدل من چشمهای تیره دارد عمق عنبیه را زیاد گرفتم اگر مدل شما چشم روشن داشته باشد باید عنبیه را خیلی کم عمق دهید ولی در هردوحالت مردمک چشم عمق بیشتری دارد.

 

مراحل ساخت مجسمه چهره

۳۸ ) نوری که در زیر پلک گذاشته میشود چشم رازنده تر میکند شما در اندازه وجهت این نور  دقت زیادی نمائید.

 

مجسمه سازی چهره

۳۹ ) چون مدل من هد دارد میتوانم از مقداری گل که درروی میز درست کرده ام استفاده کنم.

 

مجسمه  سازی چهره

 

۴۰ ) سعی میکنم محل قرارگرفتن هد را با مدل تطبیق دهم.

 

مجسمه سازی چهره

۴۱ ) حتما در این مرحله محل قرار گرفتن هد را از نیمرخ مورد برسی قراردهید.

مجسمه سازی از چهره

۴۲) بررسی گونه وفک نباید از دید شما پنهان باشدحتما از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد

 

مجسمه سازی چهره


43) سعی دارم این مجسمه را با حالت روحی  مدل  هماهنگ کنم .

 

 

مجسمه  سازی چهره

۴۴ ) بیشتر شما باید به فرم گردن واندازه شانه ها توجه کنید.

 

ادامه دارد........... باز هم خبر بگیرید

لطفا اگر این برنامه برایتام مفید بود برای بهتر انجام دادن برنامه نظرتان را اعلام کنید  ضمنا هرگونه سوالی پیرامون مجسمه سازی ویا نقاشی داشته باشید تماس بگیرید تا جایی که بتوانم کمکتان خواهم نمود. 

 

 لطفا نظرات خودرا برایمان ارسال تا بتوانیم مفیدتر وارد عمل شویم

 

  

  سوالهای متداول هنرجویان

 

لطفا نظرات خودرا برایمان ارسال تا بتوانیم مفیدتر وارد عمل شویم

صفحه نخست

 

 


برچسب‌ها: مدلهای نقاشی ء مدل رنگ روغن, مجسمه سازی, آموزش مجسمه سازی, خمیر مجسمه سازی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 20:59  توسط حسین خیرآبادی  |